Renovering af stier

Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for renovering af de stier, der hører under grundejerforeningen. De trænger til nyt slidlag og flere steder er der problemer med rødder.

Udbud på renovering af grundejerforeningens stier blev udsendt til tre entreprenører i august 2021 (NCC, KJK Asfalt og Egelund). Rune Andersen, Ærtebjerggårdvej 6 har udarbejdet udbudsmaterialet og har været en uvurderlig hjælp. Svarfrist for indgivelse af tilbud var fredag d. 10. september 2021 og vi fik tilbud fra alle tre entreprenører. Generelt er tilbuddene dyrere end forventet, specielt asfaltdelen udgør en større post end ventet. Det skyldes sandsynligvis, at arbejdet med at fjerne og retablere bomme m.v. fylder mere i enhedsprisen for asfalt end forventet samt den generelle prisstigning på materialer i bygge- og anlægsbranchen.

KJK er billigst, NCC dyrest, Egelund ligger imellem. Der er økonomisk dækning til gennemførsel til projektet via midlerne fra Vejfonden.

Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med tilbuddet fra KJK. Rune Andersen udarbejder oplæg til kontrakt med KJK. Michael Mortensen er kontaktperson i bestyrelsen.

Bestyrelsen informerer foreningens medlemmer når påbegyndelse af renoveringen nærmer sig, forventeligt primo 2022.